• TEL 888-941-3311 (M-F, 9-5pm PST)
Freeshipping   friend
umeken logo
usa flag Grown by Nature, Delivered by Umeken

Umeken Club Bonus Dollar program
Giới thiệu cấp
độ thành viên
và lợi ích
Thẻ hội viên có thể được phân loại theo số tiền đã tích lũy sau khi mua sản phẩm của Umeken bao gồm :
silver, gold, diamond, và VIP
Dựa theo số tiền đã mua, hội viên sẽ dần được nâng cấp, lợi ích cũng sẽ nâng cấp theo.
Dịch vụ này miễn phí, không cần phải trả bất cứ phí tổn nào để đăng ký.
Không phải trả bất cứ chi phí nào khi sử dụng.
Mỗi lần mua sản phẩm, sẽ tích lũy được tiền thưởng.
Khi hội viên được nâng cấp, tiền thưởng tích lũy cũng được tăng theo.
Ngoài số tiền thưởng được tích lũy, cũng có những lợi ích khác nữa.
Phương pháp ghi danh cho trương trình Tích Lũy Tiền Thưởng của Umeken Club
Đây là hướng dẫn để đăng ký thẻ Tích Lũy Tiền Thưởng
Khách hàng mới - Khách hàng chưa đăng ký
- Khi bạn tạo cho mình một tài khoảng qua mạng của Umeken tại Umekenusa.com, bạn sẽ được t́ich luỹ tiền thưởng cho mổi lần mua hàng. Bạn sẽ nhận được tiền tích lũy sau khi đăng ký để trở thành hội viên; tiền thưởng tích lũy có thể sữ dụng như tiền mặt để mua hàng qua mạng, cửa hàng bán lẽ, điện thoại di động, và trung tâm khách hàng của Umeken.
1. Vào website
2. Tiếp tục mua hàng
3. Tự động đăng ký để trở thành
hội viên của Umeken
Khách hàng củ - Khách hàng chưa nhận được Thẻ Tích Lũy Tiền Thưởng hoặc không biết số thẻ
- Có thể vào website của Umeken để xác nhận thông tin của mình và đăng ký thẻ. Sẽ hoàn thành đăng ký trong 1 ngày ̣(theo tiêu chuẩn ngày làm việc)
- Thẻ hội viên sẽ được gửi đến địa chỉ mà khách hàng đã viết trong đơn khi ghi danh. Khách hàng sẽ nhận được thẻ khoảng 2-3 tuần lễ sau khi ghi danh, tùy theo thành phố và tiểu bang khác nhau.
1. Vào website
2. Xác nhận thông tin
khách hàng và đăng ký thẻ
3. Gửi thẻ và thông tin thẻ
bằng bưu điện hoặc email
Khách hàng củ - Khách hàng đã và đang có thẻ tích lũy tiền thưởng
- Bạn sẽ tự động được đăng ký để trở thành hội viên của Umeken khi bạn đăng ký vào Trương Trình Tích Lũy Tiền Thưởng qua mạng của Umeken hoặc Trung Tâm Khách Hàng
1. Vào website
2. Ghi danh thẻ tích lũy tiền thưởng
3. Thẻ Tích Lũy Tiền Thưởng
Lơị ích tính theo từng loại thẻ của hội viên Umeken Club
Th̀anh Viên Silver Th̀anh Viên Gold Th̀anh Viên Diamond Th̀anh Viên VIP
Tổng số tiền được tích lũy trong 1 năm
(từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12)
$1 ~ $500 $501 ~ $1,500 $1,501 ~ $3,000 $3,001 +
Tỉ lệ tích lũy tiền thưởng 1% 3% 5% 7%
Phiếu giảm giá đặc biệt
Khi mua hơn $100, có vận chuyển miễn phí (★)
Sẽ nhận được món quà đặc biệt vào ngày kỉ niệm
cho mỗi khách hàng
Cho thêm tiền thưởng (khi có sự kiện đặc biệt) up to 5% up to 10%
Vận chuyển miễn phí (★)
Quà tặng đặc biệt
(★) Có thể không được áp dụng trong một vài khu vực
Quy định về nâng cao thể loại thẻ của hội viên
1. Khi hội viên được nâng cấp, thì số tiền tích lũy Bonus Dollar sẽ được tính theo tỉ lệ tích lũy của mỗi loại thẻ.
Ví dụ Tổng số tiền được tích lũy
Hội viên Silver đã mua $300, khi mua thêm $1000 {$200 x tỉ lệ tích lũy của hội viên Silver 1% = $2} + {số tiền còn lại $800 x tỉ lệ tích lũy hội viên Gold 3% = $24} = tổng cộng $26 được tích lũy trong Bonus Dollar
Khi khách hàng mới mua $2,500 trong 1 lần. {$500 x tỉ lệ tích lũy hội viên Silver 1% = $5} + {số tiền còn lại 1000$ x tỉ lệ tích lũy hội viên Gold 3%
= $30} + {số tiền còn lại 1000$ x tỉ lệ tích lũy hội viên Diamond 5$= $50} =
tổng cộng $85 được tích lũy trong Bonus dollar
2. Khi hội viên được nâng cấp, thì lợi ích cũng sẽ được nâng lên.
Ví dụ) Khi mua sản phẩm và hội viên từ Gold tăng lên đến Diamond, thì tiền thưởng của hội viên Diamond sẽ được tích lũy.
3. Mất khoảng 3 ngày để điều chỉnh khi thẻ hội viên được thay đổi
Thời hạn sử dụng tiền thưởng tích lũy và những lợi ích của hội viên
Khách hàng có thể nhận tiền thưởng của hội viên từ ngày được đổi thẻ mới đến ngày 31 tháng 12 vào năm sau.
Ví dụ) Khách hàng đã trở thành hội viên Gold từ ngày 3 tháng 5 năm 2013 thì có thể nhận được lợi ích của hội viên Gold đến ngày 31 tháng 12 năm 2014
(Trường hợp trở thành hội viên từ Gold lên đến Diamond, khách hàng có thể nhận được lợi ích của thành viên Diamond từ thời điểm đó đến ngày 31 tháng 12 năm 2014.)
information bonus expire
Quy định sử dụng thẻ tích lũy tiền thưởng (Bonus Dollar)
1. Khi khách hàng muốn thanh toán bằng Bonus Dollar tại trung tâm tư vấn khách hàng (Call Center), khách hàng có thể sử dụng sau khi nhân viên Umeken kiểm tra số thẻ hội viên, tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ v.v. và ngoài món quà cơ bản, có thể nhận được những lợi ích đa dạng khác theo sự điều chỉnh của từng thể loại hội viên.
2. Khách hàng có thể sử dụng Bonus Dollar đã tích lũy như tiền mặt khi mua sản phẩm, nhưng chỉ có thể áp dụng được đến 50% của tổng số tiền mua.
3. Khi trả tiền bằng Bonus Dollar, có thể trả bằng đơn vị $1.
4. Chỉ có thể tích lũy và sử dụng Bonus dollar ở cửa hàng Umeken và trung tâm tư vấn khách hàng (Call Center) của Umeken.
5. Có thể sử dụng Bonus Dollar kể từ 15 ngày sau khi tích lũy.
6. Có trường hợp, khách hàng có thể tích lũy “bonus dollar” thêm khi có sự kiện hay promotion đặc biệt v.v.
7. Khi trả lại sản phẩm đã mua, thì khách hàng sẽ được hoàn trả lại Bonus Dollar.
8. Tiền Thưởng Tích Lũy chưa sữ dụng sẽ tự động hết hạn vào cuối năm tới.
(Ví dụ - Tiền thưởng tích lũy trong năm 2013 sẽ tự động hết hạn vào ngày 31, tháng 12, 2014)
9. Số tiền thưởng tích lũy giới hạn là $500.
Điều Lệ sữ dụng của Thẻ Tích Lũy Tiền Thưởng
1. Thẻ Tích Lũy Tiền Thưởng chỉ dùng cho người đăng ký thẻ và không được chuyển nhượng cho người khác.
2. Umeken không chịu trách nhiệm trong trường hợp bị mất thẻ hay người khác sữ dụng thẻ của bạn.
3. Thẻ của người đã mất hoặc qua đời sẽ không được chuyển nhượng cho người khác, và sẽ bị hũy ngay lập tức.
4. Nếu sữ dụng thẻ không đúng với số tiền và/hoặc gian lận trong khi sữ dụng số điểm sẽ được nhân viên Umeken kiểm tra lại bất cứ lúc nào.
5. Umeken được quyền đòi lại số tiền hoặc được bồi thường sau khi thưa kiện nếu khách hàng sữ dụng tiền thưởng tích lũy sai.
6. Tiền Thưởng Tích Lũy không giống nhau, hoặc có thể không được áp dụng trong một vài khuyến mãi.
7. Có một vài điều lệ đễ nhận được tiền thưởng tích lũy.
8. Quyền lợi và điều kiện sữ dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực đăng ký của khách hàng.
9. Người sữ dụng thẻ chịu trách nhiệm thông báo cho Umeken nếu thay đổi thông tin khách hàng hay/hoặc đổi địa chỉ. Umeken không chịu trách nhiệm nếu thông tin khách hàng bị sai vì bất kỳ lý do nào.
10. Những điều kiện sữ dụng và thông tin mới nhất của Umeken được tìm thấy trên mạng sẽ chính thức được áp dụng.
11. Umeken hoàn toàn có quyền hũy bỏ, hoặc điều chỉnh luật lệ của chương trình Tích Lũy Tiền Thưởng, mà không cần được thông báo cho khách hàng trước.
Bây giờ hãy liên lạc với đại lý của Umeken hay trung tâm tư vấn khách của Umeken để ghi danh.
Liên lạc : 888. 577. 3311 (Thứ hai ~ thứ sáu 8:30 AM ~ 5:30 PM PST)
empty link
site24check